logo

Geoveta AB

08-41011260 • Sjöängsvägen 2 192 72, Sollentuna • info@geoveta.se

Hemsida

Geoveta utför dagvattenutredningar och andra utredningar relaterade till vatten. Vatten är grunden till allt liv och en nödvändig naturresurs för människor. Vissa föroreningar kan spridas lätt i vattnets kretslopp och för att se till att miljön och människors hälsa inte blir utsatt av för mycket föroreningar kontrolleras grundvatten, ytvatten och dricksvatten regelbundet genom mätningar och provtagningar.

Vi utför vattenprovtagning ur till exempel grundvattenrör, brunnar, lakvattendränering, vattendrag och sjöar avseende kemiska och mikrobiologiska parametrar. Vi kan även utföra provtagningar och biologiska inventeringar i vattendrag, sjöar och hav. I vatten kan vi även ta prover av sediment. Provtagningarna utför vi enligt Naturvårdsverkets och Svenska Geotekniska Föreningens riktlinjer.